Gostynska Frakt, Ltd - Artykuly

Agata Gostynska Frakt

O obywatelstwie ciag dalszy…

Rozmowy kwalifikacyjne (interviews) na obywatelstwo odbywają siê na 401 S. State St., w Chicago, na ósmym piêtrze. Tylko osoby umówione na interview na dany dzieñ oraz ich prawnicy wpuszczani są do poczekalni. Czekanie na interview może trwaæ nawet kilka godzin. Urzêdnicy biura INS czêsto są opóźnieni. Przy wejściu znajduje siê recepcja, gdzie należy oddaæ swoje wezwanie na interview. Tylko w ten sposób urzêdnicy biura wiedzą kto siê stawił na wyznaczone spotkanie. Każda osoba wzywana jest po nazwisku, lub jeśli nazwisko jest trudne, urzêdnicy czêsto odczytują adres aplikanta.

Należy słuchaæ bardzo uważnie, ponieważ jeśli nie odpowiemy na wezwanie urzêdnika, stracimy nasze miejsce w kolejce i bêdziemy musieli czekaæ o wiele dłużej. Na początku interview urzêdnik każe wstaæ i podnieśæ prawą rêkê. Przeczyta przysiêgê i każe przysiąc, że podane informacje są prawdą. Nastêpnie urzêdnik zada kilka podstawowych pytañ, typu imiê, nazwisko lub adres. Zaraz potem zapyta, czy aplikant zdawał wcześniej egzamin.

Chociaż już od sierpnia 1998 roku egzaminy przeprowadzane są tylko w biurze imigracyjnym, podczas interview urzêdnicy mają obowiązek uznaæ także egzaminy zdane poza biurem, jeśli tylko zdane zostały przed sierpniem 1998 roku. Jeśli dany aplikant nie zdawał wcześniej egzaminu, urzêdnik podda go egzaminowi na miejscu.

Egzamin składa siê z dziesiêciu pytañ z wiadomości o historii i ustroju USA oraz z jednego podyktowanego zdania. Trzeba odpowiedzieæ poprawnie na przynajmniej sześæ z dziesiêciu pytañ oraz napisaæ poprawnie 60% podyktowanego zdania, aby zdaæ egzamin. Urząd imigracyjny udostêpnia listê pytañ, które mogą byæ zadane, jak i listê zdañ, które mogą byæ podyktowane. Według szefa biura obywatelstwa, pana Roberta Esbrooka, pytania i zdanie do napisania zawsze czerpane są z tej listy. Urzêdnik na miejscu poinformuje, czy egzamin został zdany. Jeśli egzamin jest zdany, urzêdnik bêdzie kontynuowaæ interview, jeśli nie, to poinformuje aplikanta, że musi on stawiæ siê na egzamin ponownie. Zazwyczaj ponowny egzamin i interview powinny siê odbyæ w ciągu nastêpnych 90 dni.

Dalsza czêśæ interview koncentruje siê na aplikacji złożonej wcześniej. Interview prowadzone jest po angielsku i testuje umiejêtnośæ mówienia po angielsku. Prawie każde pytanie w aplikacji może zostaæ zadane ponownie. Najczêściej urzêdnicy pytają o adres pracy, wyjazdy z USA, stan małżeñski, potomstwo i aktualny adres zamieszkania. Potem urzêdnik przejdzie do pytañ dotyczących przeszłości kryminalnej i imigracyjnej. Nigdy nie można ukryæ aresztowañ lub wykroczeñ karnych. Czasem samo aresztowanie lub wykroczenie nie przeszkodziłoby w otrzymaniu obywatelswa, natomiast samo ukrycie faktu zatrzymania lub aresztu powoduje odmowê obywatelstwa. Osoby, które były w przeszłości skazane, nawet na zawieszenie wyroku lub grzywnê powinny skontaktowaæ siê z prawnikiem imigracyjnym przed złożeniem aplikacji na obywatelstwo, ponieważ niektóre wykroczenia koñczą siê nie tylko odmową obywatelstwa, ale również możliwością deportacji. Jest to poważny problem, ponieważ, jeśli biuro imigracyjne dostanie wiadomośæ od FBI (po sprawdzeniu odcisków palców), że dana osoba była skazana, nawet jeśli ta osoba nie zgłosi siê na interview, może jej groziæ deportacja za wykroczenie kryminalne.

Dalszy ciąg interview koncentruje siê na pytaniach dotyczących płacenia podatków, przynależności do organizacji komunistycznych, historii imigracyjnej, itd. Pod koniec aplikant zostanie zapytany, czy zgadza siê postêpowaæ zgodnie z konstytucją USA i czy zgodzi siê broniæ USA w wypadku konfliktu zbrojnego. Tylko pozytywna odpowiedź na te pytania pozwoli na otrzymanie obywatelstwa.

Bardzo ważne jest, aby interview zakoñczone zostało tego samego dnia. Prośba o doniesienie dodatkowych dokumentów, może opóźniæ przysiêgê o wiele miesiêcy. Jeśli mamy na swym koncie wykroczenie prawne lub jazdê w stanie nietrzeźwym musimy mieæ z sobą wszystkie dotyczące tego przewinienia dokumenty, ponieważ bez nich urzêdnik nie zamknie sprawy.

Podobnie, jeśli zmieniliśmy stan małżeñski, powinniśmy mieæ ze sobą metrykê ślubu, jeśli pobieraliśmy społeczne zapomogi, musimy mieæ dokumenty to wykazujące. Zawsze warto jest również przynieśæ ze sobą dowód na to, że jest siê rezydentem stanu Illinois, na przykład oficjalną korespondencjê lub stanowe ID.

Jeśli chodzi o wykroczenie DUI (za jazdê w stanie nietrzeźwym), to same one nie powinny zagroziæ aplikacji, mogą one natomiast sprawiæ, że urzêdnik posądzi aplikanta o kłopoty z alkoholem. Alkoholizm nie pozwala na wydanie obywatelstwa i trzeba staraæ siê obroniæ od zarzutu, inaczej aplikacja może zostaæ odmówiona.

Jeśli interview przebiegnie poprawnie, urzêdnik każe aplikantowi podpisaæ tekst przysiêgi. Urzêdnik powinien poinformowaæ aplikanta, czy interview skoñczyło siê pomyślnie. Urzêdnik nie bêdzie w stanie podaæ daty przysiêgi, ale szef biura obywatelstwa, pan Esbrook, powiadomił mnie, że średnio zajmuje to w tej chwili około 45 dni od dnia interview.

Przysiêga jest ostatnim krokiem w procedurze starania siê o obywatelstwo. Zawiadomienie o przysiêdze powinno siê przynieśæ ze so bą na przysiêgê i oddaæ urzêdnikom INS na miejscu. Po otrzymaniu dokumentu naturalizacji możemy udaæ siê do biura paszportowego i staraæ sie o paszport amerykañski.

Według ostatnich danych INS w okrêgu Chicago na interview czeka około 86-93 tysiêcy aplikantów. Co miesiąc odbywa siê około 5,400 interviews, a przysiêgê składa około 7,500 aplikantów. Od momentu złożenia aplikacji N-400 do momentu interview czeka siê obecnie około 14 miesiêcy.

UWAGA: 13 października 1998 roku wzrastają ceny wielu formularzy INS; proszê upewniæ siê w INS lub u adwokatów o obecne ceny danych formularzy. Niepoprawna suma spowoduje odrzucenie petycji. Cena aplikacji na obywatelstwo ma siê zmieniæ w styczniu 1999, zamiast $95 płaciæ bêdziemy $220.

Copyright ©2000 Agata Gostynska Frakt. All rights reserved.